Công bố kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu hiện trạng phân bố và giải pháp bảo tồn, phát triển loài Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd.) tại tỉnh Gia Lai.

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hiện trạng phân bố và giải pháp bảo tồn, phát triển loài Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd.) tại tỉnh Gia Lai.
Ngành: Lâm sinh
Mã số: 9620205
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Vũ
Khóa đào tạo: 2016 – 2019
Người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Nguyễn Danh
2. TS. Trần Minh Đức
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông lâm Huế, Đại học Huế
Những đóng góp mới của luận án
1. Định danh được tên loài Thiên môn chùm với danh pháp khoa học là Asparagus racemosus Willd và bổ sung những thông tin mới về các đặc trưng sinh học, sinh thái học và hiện trạng phân bố của loài trong tự nhiên.
2. Xác định được một số cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ cho việc đề xuất các biện pháp kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng nhằm phát triển loài Thiên môn chùm theo hướng bền vững, tạo sinh kế và bảo tồn tri thức bản địa tại địa phương.——————————————–Major field: Silviculture
Code: 9620205
PhD. candidate: Nguyen Van Vu
Training: 2016 – 2019
Supervisors:
1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Danh
2. Dr. Tran Minh Duc

Training organization: University of Agriculture and Forestry, Hue University

New contributions of the dissertation:
1- Identify the name of the species Thien mon chum with scientific name is asparagus racemosus Willd and additional new information about the characteristics biology, ecology and current status of species distribution in nature.
2- Identify a number of scientific and practical bases as a basis for the work propose propagation – and planting techniques to develop species Thien mon chum towards sustainability, creating livelihoods and preserving indigenous knowledge locally.

Tải file tại đây ./.