Quy trình làm thủ tục xin xét tốt nghiệp

Tên: Quy trình làm thủ tục ngưng học một năm ;
Mã số: CTSV_30; Đơn vị phụ trách chính: Bộ phận một cửa, phòng CTSV
Đối tượng áp dụng: Sinh viên hệ Đại học chính quy
Cập nhật ngày: 09/09/2019; Liên hệ email: [email protected]

Các bước và
trách nhiệm thực hiện
Nội dung Biểu mẫu/ Ghi chú
Bước 1
– SV
SV tự kiểm tra các điều kiện
+  SV xem  trước biểu mẫu để biết các yêu cầu cần thiết cho thủ tục xin xét tốt nghiệp.
+  Quy trình này chỉ dùng cho những sinh viên không đủ điều kiện xét đề nghị công nhận tốt nghiệp theo khóa học
Mẫu đơn CTSV_30 ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
Bước 2
– SV
– CTSV
+ SV mang theo thẻ sinh viên đến tại phòng CTSV và đề nghị cán bộ làm thủ tục xin xét tốt nghiệp
+ Cán bộ tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin trên hệ thống phần mềm qlgd.sharonkihara.com và báo cho SV biết đã đủ điều kiện hay chưa hoặc cần bổ sung thêm điều kiện khác (nếu có)
+ Thông báo, lập phiếu hẹn trả kết quả cho SV
Bước 3
– CTSV
Xác nhận
+ Phòng CTSV kiểm tra, ký xác nhận và trình Hiệu trưởng ra quyết định.
+ Trường hợp đột xuất phòng CTSV sẽ xem xét giải quyết cụ thể.
Bước 4
– CTSV
– SV
Trả quyết định cho SV
+ SV mang theo giấy hẹn và thẻ sinh viên đến nhận kết quả.