Hoạt động đào tạo

Đào tạo đại học

(1) Chính quy

Hệ đại học chính quy có 22 ngành đào tạo với dự kiến tuyển sinh năm 2016 là 2560 sinh viên, trong đó Đại học hệ chính quy dự kiến tuyển 2160 sinh viên, Liên thông chính quy (từ cao đẳng lên đại học) dự kiến tuyển sinh 380 sinh viên và Văn bằng 2 chính quy dự kiến tuyển 20 sinh viên. Số sinh viên chính quy có mặt thường xuyên ở trường khoảng 7000 sinh viên. Các ngành đào tạo gồm: Chăn nuôi, Thú y, Khoa học cây trồng, Nông học, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Lâm nghiệp đô thị, Công nghệ chế biến lâm sản, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Quản lý đất đai, Khoa học đất, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thực phẩm, Công thôn, Công nghệ sau thu hoạch, Kỹ thuật cơ – điện tử, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Khuyến nông, Phát triển nông thôn.

Đào tạo đại học chính quy, tập trung với thời gian 5 năm (ngành Thú y, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật cơ – điện tử, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) và 4 năm (18 ngành còn lại). Chương trình đào tạo gồm ba học kỳ đầu tiên dành cho các môn chung của tất cả các khối ngành và các môn cơ bản cho từng khối ngành; các học kỳ còn lại dành cho các kiến thức cơ sở và chuyên môn cho chuyên ngành đào tạo. Đào tạo Liên thông và Văn bằng 2 chính quy có thời gian đào tạo từ 1,5 đến 2 năm.

(2) Phi chính quy

Hệ đại học phi chính quy (tại chức) bao gồm Vừa làm vừa học, Liên thông (từ cao đẳng lên đại học) và Văn bằng 2. Hàng năm, loại hình đào tạo này được mở ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với chỉ tiêu hàng năm khoảng 1000 sinh viên.

Đào tạo cao đẳng

Hiện nay trường có 05 ngành đạo tại cao đẳng, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 là 200 sinh viên. Các ngành đạo tạo cao đẳng là: Chăn nuôi, Khoa học cây trồng,Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai và Công thôn.

Thời gian đào tạo các ngành cao đẳng là 3 năm. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, sinh viên có cơ hội thi ngay vào Liên thông chính quy (từ cao đẳng lên đại học).

THỐNG KÊ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC

TT

Chỉ tiêu

7/2010

2011

2012

2013

2014

4/2015

I

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1

– Số ngành, ch.ngành ĐT đại

học

18/20

19/21

19/22

19/27

21/29

21/30

2

– Tổng số SV đại học

5.917

5.651

5.528

6.481

7.364

7.534

+ SV đại học chính quy

4.084

3.762

3.929

4.725

5.626

5.889

+ SV hệ riêng

196

132

101

111

93

+ SV vừa làm vừa học

1.637

1.757

1.498

1.645

1.645

1.645

3

– Tổng số SV tuyển mới

956

1.309

1.809

2.271

2.048

0

+ SV tuyển mới chính quy

808

1.012

1.222

1.759

1.801

+ SV tuyển mới hệ riêng

34

16

22

38

19

+ SV tuyển mới vừa làm vừa

học

114

281

565

474

228

4

– Tổng số SV tốt nghiệp

1.205

1.646

1.474

1.121

1.060

80

+ SV tốt nghiệp chính quy

853

1.172

965

766

875

80

+ SV tốt nghiệp hệ riêng

+ SV tốt nghiệp vừa làm vừa

học

352

474

509

355

185

II

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (SV)

544

701

758

813

810

842

Tuyển mới CĐ

245

350

277

315

337

Tốt ngiệp CĐ

78

108

244

239

37

III

LIÊN THÔNG CQ (SV)

101

267

167

2

Tuyển mới

101

166

1

2

Tốt nghiệp

97

149

1

Đào tạo sau đại học

Đào tạo Cao học bắt đầu từ năm học 1994-1995. Năm học 2015-2016 có 10 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ do trường đảm nhận đó là: Khoa học cây trồng, Quản lý đất đai, Lâm học, Phát triển nông thôn, Nuôi trồng thuỷ sản, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thực phẩm. Hàng năm số lượng được tuyển khoảng 300 học viên, học tập trung với thời gian 2 năm. Số học viên cao học có mặt thường xuyên là 550-600.

Đào tạo tiến sĩ bắt đầu từ năm học 1998-1999. Hiện nay đã có 05 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Quản lý đất đai, Lâm sinh, Phát triển nông thôn; với số lượng nghiên cứu sinh được tuyển hàng năm từ 8-10 nghiên cứu sinh. Hiện nay, số lượng nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại trường là 32 nghiên cứu sinh.

THỐNG KÊ ĐÀO TẠO THẠC SỸ VÀ TIẾN SỸ

Chỉ tiêu

7/2010

2011

2012

2013

2014

2015

– Số ngành đào tạo Thạc sĩ

8

9

9

9

10

10

– Số ngành liên kết ĐT Thạc sĩ

0

0

0

0

0

0

– Số ngành đào tạo Tiến sĩ

2

2

3

4

4

5

– Tổng số học viên, NCS

336

472

662

787

870

726

+ HV cao học

326

460

646

769

845

694

+ HV liên kết ĐT với nước

ngoài

0

0

0

0

0

0

+ Nghiên cứu sinh

8

10

16

18

25

32

+ NCS nước ngoài

2

2

0

0

0

0

– Tổng số h.viên, NCS tuyển

mới

106

235

318

234

317

182

+ Học viên cao học tuyển mới

103

233

310

226

309

171

+ HV liên kết ĐT với n.ngoài

t.mới

0

0

0

0

0

0

+ Nghiên cứu sinh tuyển mới

3

2

8

8

8

11

+ NCS nước ngoài tuyển mới

0

0

0

0

0

0

– Tổng số h.viên, NCS tốt

nghiệp

100

127

81

234

310

216

+ Học viên cao học tốt nghiệp

99

124

81

233

304

214

+ HV l.kết ĐT với n.ngoài t.

nghiệp

0

0

0

0

0

0

+ Nghiên cứu sinh tốt nghiệp

1

3

0

1

6

2