Đánh giá chất lượng chương trình ĐTĐH

 1. Đánh giá chất lượng đào tạo ngành Quản lý đất đai :
  Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý đất đai (theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  Danh mục minh chứng báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý đất đai.
 2. Đánh giá chất lượng đào tạo ngành Khoa học cây trồng:
  Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Khoa học cây trồng (theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  Danh mục minh chứng báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Khoa học cây trồng.
 3. Đánh giá chất lượng đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản:
  Báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Nuôi trồng thủy sản (theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  Danh mục minh chứng báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Nuôi trồng thủy sản.